ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022

В тази секция са поместени материали за:

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

 РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
за прием след завършен СЕДМИ клас

 ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
и
ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС

  НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

 ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

    СУ „Пейо Яворов“, Плевен
обявява дейности по план-прием на ученици в ОСМИ клас
след завършен СЕДМИ клас
за учебната 2021/2022 година

Пълният текст на ГРАФИК по дейности - вижте / изтеглете от тук

ПРИЕМ в СУ "Пейо Яворов" след СЕДМИ КЛАС за 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА
видеото се стартира с ляв клик върху екрана на плейъра или от стрелката "начало"

 

 РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
за прием след завършен СЕДМИ клас


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС


 


 
ново ЗАПОВЕД № 267/02.02.2021 г. за утвърден училищен план-прием за учебната
2021/2022 година
за брой паралелки и местата в тях (за I и V клас) и класове с целодневна организация на учебния ден: I, II, III и IV клас в начален етап на основно образование и V - VII клас в прогимназиален етап на основното образование - ТУК в pdf

 ново ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 В ПЪРВИ КЛАС и ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС - файл в pdf формат ТУК


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

Уважаеми родители и ученици,
през учебната 20
20 - 2021 година в нашето училище
се предлага прием в следните класове:

   ПЪРВИ КЛАС Две паралелки с възможности за:
 - разширена подготовка (избираеми учебни часове): български език и литература, математика, предприемачество
- допълнителна подготовка (факултативни учебни часове): хореография, английски език

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 - заявление (по образец);
изтегли от ТУК
 - акт за раждане;
 - удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на детето


   ПЕТИ КЛАС Две паралелки с възможности за:
- разширена подготовка (избираеми учебни часове): български език и литература, чужд език – английски/немски/руски, математика, визуално програмиране;
- допълнителна подготовка (факултативни учебни часове): хореография, хор, физическо възпитание и спорт

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 - заявление (по образец); 
изтегли от ТУК
 - удостоверение за завършен начален етап на основно образование


   ОСМИ КЛАС Паралелка за профилирана подготовка по ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”, с интензивно изучаване на английски език - 18 часа седмично в осми клас
   Профилиращи предмети:
     • Предприемачество
     • Информационни технологии

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за ЗАПИСВАНЕ:
 - заявление (по образец); 
изтегли от ТУК
 - акт за раждане (копие)
 - Свидетелство за завършено основно образование (оригинал)


За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап
до максимален брой ученици, съобразно действащата нормативна уредба.
Заявления за попълване на свободните места в паралелките на
СУ „Пейо К. Яворов“, Плевен се подават до 14.09.2020 г.