ПРОЕКТИ
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"
за учебната  2018
-2019 година


    

  Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.

    ЗАПОВЕД № 391/08.05.2019  г. на директора, на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" по ОП НОИР
-  ТУК  в pdf

    График на дейностите по групи за периода юни - септември 2019 г.
-  ТУК  в pdf


ПРОЕКТИ - АРХИВ
ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"
архив на страниците от учебните  2016/2017 и 2017/2018 години
 

 Страницата на проект можете да посетите от ТУК

ПРОЕКТ "УСПЕХ"
архив на страниците от учебните години:  2011/2012  *  2012/2013  *  2013/2014
 

 Страницата на проект "УСПЕХ" можете да посетите от ТУК