ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ПРИЕМ в 8. КЛАС

ПРИЕМ в 8. КЛАС ЗА 2022 - 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ УЧИЛИЩЕТО

ПРИЕМ в ОСМИ КЛАС


 


 ЕДНА ПАРАЛЕЛКА с 26 места за профилирана подготовка по ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ” с интензивно изучаване на английски език - 18 часа седмично в осми клас
    - Форма на обучение - дневна;
    - Срок на обучение - 5 години;


 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ за ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”:
    - Предприемачество;
    - Информационни технологии;
    - Предмет по избор

 БАЛООБРАЗУВАНЕ:
    - Удвоена оценка от НВО по Математика, удвоена оценка от НВО по Български език и литература, оценката от свидетелството за завършено основно образование по информационни технологии (ИТ) и технологии и предприемачество (ТП).

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ:
   * Учениците от VIII клас имат възможност за допълнително обучение по ИУЧ - Въведение в предприемачеството, ИУЧ - Въведение в маркетинга и др, които се определят на училищно ниво и са до 5,5 часа седмично.
   * Учениците от VIII -
X клас имат възможност за допълнителна подготовка във факултативно избираеми часове ФУЧ до 4 часа седмично
   * Училището разполага с обновени компютърни кабинети, нов модерен STEM кабинет, възможност за работа на групи по интереси и извънкласни мероприятия.

 ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:
    - Придобива се във ВТОРИ гимназиален етап (
XI и XII клас);
    - Профил - съвкупност от профилиращи предмети за придобиване на задълбочени компетентности;

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
За участие в държавния план-прием в VIII клас, учениците успешно завършили VII клас, подават до началника на Регионално управление на образованието (РУО) следните документи
:
    1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
    2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
    3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити по НВО;

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Вид дейност

Срок

1.

  Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на знанията:

от 26 май до 27 май
2022г. (вкл.)

2.

 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите:

до 10 юни 2022 г.
(вкл.)

3.

 Провеждане на изпитите от НВО по:
     - Български език и литература: 14 юни 2022 година
     - Математика: 16 юни 2022 година
     - Чужд език (по желание на ученика): 17 юни 2022 година

 

4.

 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
     - Изобразително изкуство: 21 юни 2022 година
     - Музика: 22 юни 2022 година
     - Спорт: 23 и 24 юни 2022 година

 

5.

 Обявяване на резултатите от НВО:

до 28 юни 2022 г.
(вкл.)

6.

 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10:

от 05 юли до 07 юли
2022 г. (вкл.)

7.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране:

до 12 юли 2022 г.

8.

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране:

от 13 юли до 15 юли
2022 г. (вкл.)

9.

 Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

от 13 юли до 15 юли
2022 г. (вкл.)

10.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране:

до 20 юли 2022 г.

11.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране:

от 21 юли до 22 юли
2022 г. (вкл.)

12.

 Обявяване на записалите се ученици и броя незаетите места след втори етап на класиране:

25 юли 2022 г.

13.

 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране:

от 26 юли до 27 юли
2022 г. (вкл.)

14.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране:

29 юли 2022 г.

15.

 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране:

от 01 август до 02 август
2022 г. (вкл.)

16.

 Обявяване на записалите се ученици и броя незаетите места след трети етап на класиране:

03 август 2022 г.

17.

 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване:

до 10 септември 2022 г.
(вкл.)
(определя се от директора на училището)

18.

 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2022 г.

    * Заявления се приемат всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа   СУ „Пейо Яворов“, Плевен
ПЛАН - ПРИЕМ на ученици в ПЪРВИ, ПЕТИ и ОСМИ клас
за учебната 2022/2023 година

Пълният текст на обявата - вижте / изтеглете от тук


ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ УЧИЛИЩЕТО


 


 Учителски кадри с висока квалификация по общообразователни предмети
 Екип от специалисти - логопед, психолог и ресурсен учител
 Компютърни кабинети с INTERNET и локална мрежа
 Обучение в електронна среда в защитена платформа "MS Teams"
 Лични акаунти в @edu.mon.bg за всеки ученик при обучение в ОРЕС
 Използване на електронен дневник в платформа "ШКОЛО"
 Модерен STEM кабинет
 Целодневен режим на обучение за учениците от I до VI клас
 Организирано хранене за учениците от I до IV клас в столова с организирано хранене с топла храна за обяд и безплатна закуска
 Чуждоезиково обучение
 Компютърно обучение по ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
 Участия по проекти
 Организиране на образователни екскурзии, зелено училище, пролетни и летни лагери
 Превенция на говорните нарушения, работа с логопед
 Модерно видео наблюдение в сградата и училищния двор
 Физкултурен салон за учениците, ползван от всички класове
 Спортна площадка в двора на училището за уроци и спортна открито
 Предоставя се възможност за участие в спортни секции по футбол, баскетбол, волейбол
 Участие в екологични клубове, дискусии, конкурси и други изяви
 Учениците от гимназиален курс имат възможност да получават стипендии за отличен успех и по социални причини
 При необходимост ученици след VII клас могат да ползват общежитие в близост до училището
 Медицинска сестра и оборудван медицински кабинет
 Училището предоставя за ползване учебници и друга помощна литература от своя собствена библиотека


към официалния сайт на СУ "Пейо Яворов" - Плевен