ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ПРИЕМ в 8. КЛАС

ПРИЕМ в 8. КЛАС ЗА 2023 - 2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ УЧИЛИЩЕТО

ПРИЕМ в ОСМИ КЛАС


 


 ЕДНА ПАРАЛЕЛКА с 26 места за профилирана подготовка по ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ” с интензивно изучаване на английски език - 18 часа седмично в VІІІ клас
    - форма на обучение - дневна;
    - срок на обучение - 5 години;


 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ за ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”:
    - предприемачество;
    - информационни технологии;
    - учебни предмети по избор

 БАЛООБРАЗУВАНЕ:
    - Удвоена оценка от НВО по математика, удвоена оценка от НВО по български език и литература, оценката от свидетелството за завършено основно образование по информационни технологии (ИТ) и технологии и предприемачество (ТП).

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ:
   * Учениците от VIII - Х клас (първи гимназиален етап) имат възможност за разширена подготовка в избираеми учебни часове (ИУЧ) по учебните предмети въведение в предприемачеството, въведение в маркетинга и др., които се определят на училищно ниво и са до 5,5 часа седмично.
   * Учениците от VIII - X клас имат възможност за допълнителна подготовка във факултативно учебни часове (ФУЧ) до 4 часа седмично
   * Училището разполага с обновени компютърни кабинети, нов модерен STEM кабинет, възможности за работа на групи по интереси и извънкласни мероприятия.

 ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:
    - Придобива се във ВТОРИ гимназиален етап (
XI и XII клас);
    - Профил - съвкупност от профилиращи предмети за придобиване на задълбочени компетентности;

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
За участие в държавния план-прием в VIII клас, учениците успешно завършили VII клас, подават до началника на Регионално управление на образованието (РУО) следните документи
:
    1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
    2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
    3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити по НВО;

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
съгласно Заповед № РД09-4061/30.08.2022 г.,
изм. и доп. със Заповед № РД09-891/24.04.2023 г. на министъра на образованието и науката

Вид дейност

Срок

1.

 Подаване на заявления към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба,
№ 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

от 03 май до 21 май 2023 г.

2.

 Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г.

до 04 юли 2023 г.

3.

 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

от 05 юли до 07 юли 2023 г.

4.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г.

5.

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

от 13 юли до 17 юли 2023 г.
 от 08.00 часа до 17.00 часа

6.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г.

7.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

от 20 юли до 24 юли 2023 г.
от 08.00 часа до 17.00 часа

8.

  Обявяване на записалите се ученици и броя незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г.

9.

 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране от 26 юли до 27 юли 2023 г.
от 08.00 часа до 17.00 часа

10.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 31 юли 2023 г.

11.

 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране от 01 август до 02 август 2023 г.
от 08.00 часа до 17.00 часа
12.  Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране от 07 август до 08 август 2023 г.
13.  Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране от 11 август до 14 август 2023 г.
14.  Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 6 август 2023 г.
15.  Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап до 10 септември 2023 г.
16.  Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО до  14.09.2023 г

    * Заявления се приемат всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часаса

Файл с информация за прием в VІІІ клас можете да изтеглите  от тук в PDF формат


   
СУ „Пейо Яворов“, Плевен
ПЛАН - ПРИЕМ на ученици в ПЪРВИ, ПЕТИ и ОСМИ клас
за учебната 2023/2024 година

Пълният текст на обявата - вижте / изтеглете от тук


ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ УЧИЛИЩЕТО


 


 Учителски кадри с висока квалификация по общообразователни предмети
 Екип от специалисти - логопед, психолог и ресурсен учител
 Компютърни кабинети с INTERNET и локална мрежа
 Обучение в електронна среда в защитена платформа "MS Teams"
 Лични акаунти в @edu.mon.bg за всеки ученик при обучение в ОРЕС
 Използване на електронен дневник в платформа "ШКОЛО"
 Модерен STEM кабинет
 Целодневен режим на обучение за учениците от I до VI клас
 Организирано хранене за учениците от I до IV клас в столова с организирано хранене с топла храна за обяд и безплатна закуска
 Чуждоезиково обучение
 Компютърно обучение по ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
 Участия по проекти
 Организиране на образователни екскурзии, зелено училище, пролетни и летни лагери
 Превенция на говорните нарушения, работа с логопед
 Модерно видео наблюдение в сградата и училищния двор
 Физкултурен салон за учениците, ползван от всички класове
 Спортна площадка в двора на училището за уроци и спортна открито
 Предоставя се възможност за участие в спортни секции по футбол, баскетбол, волейбол
 Участие в екологични клубове, дискусии, конкурси и други изяви
 Учениците от гимназиален курс имат възможност да получават стипендии за отличен успех и по социални причини
 При необходимост ученици след VII клас могат да ползват общежитие в близост до училището
 Медицинска сестра и оборудван медицински кабинет
 Училището предоставя за ползване учебници и друга помощна литература от своя собствена библиотека


към официалния сайт на СУ "Пейо Яворов" - Плевен

КАРТА НА САЙТА
ПРИЕМ УЧИЛИЩЕТО УЧЕБЕН ПРОЦЕС ДОКУМЕНТИ ДНЕВНИК АРХИВ
прием - информация за нас учебен процес училищни документи вход в Школо линкове
прием в 1. клас история изпити бюджет   архив
записване в 5. клас галерия учебници профил на купувача    
прием в 8. клас вестник проекти GDPR    
  иновативно училище инициативи новини    
  лични страници         
начална страница обществен съвет